Myffa90, teksty z czerwca 2010 roku

19 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

Kto sam kieru­je się w życiu kłam­stwem, ten naj­częściej po­dej­rze­wa o nie innych. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 29 czerwca 2010, 12:08

Pot­knął się o jej ser­ce i na­wet nie obej­rzał za siebie jak bar­dzo ją bo­lało. Piep­rzo­ny egois­ta spraw­dził tyl­ko czy bu­ty ma czyste. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 28 czerwca 2010, 10:44

Nie chcę być w Twoim po­lu zain­te­reso­wania, na którym co se­zon siejesz strach. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 24 czerwca 2010, 12:52

Kar­misz mnie ste­kiem kłamstw.
Już po­woli puchnę z przejedzenia. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 23 czerwca 2010, 11:37

W klubie.

On pos­ta­wił drin­ka panience.
Ona je­mu pos­ta­wiła w podzięce. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 22 czerwca 2010, 15:03

Pew­ne spra­wy za moc­no za­pisują się w naszej ma­lut­kiej korze mózgo­wej, a pi­kawa bi­je moc­niej dla osób gówno war­tych. Ta­ka miłość to złudze­nie, mam taką cichutką nadzieję. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 20 czerwca 2010, 14:19

Klejnoty.

Pe­wien złodziej chciał uk­raść je pani,
Przypłacił za to swoimi klejnotami. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 17 czerwca 2010, 14:05

A na deser?

1 kg Two­jego uśmie­chu ze szczyptą mo­jego hu­moru zmie­szam z Twoimi po­całun­ka­mi, aż do ut­worze­nia się błogiego stanu.
Pod­grzeję at­mosferę, a gdy ser­ce na­bie­rze tem­pa, do­dam 2 kg szyb­kiego oddechu.
A na ko­niec szepnę Ci: Dzień dob­ry, kocham Cię! 

myśl
zebrała 47 fiszek • 16 czerwca 2010, 15:38

Nie lu­bię mówić skąd jes­tem, po­nieważ z góry oce­niają mnie za chamkę.
Bo to War­sza­wa, brud­na z be­tonu stolica. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 15 czerwca 2010, 12:21

Ratownik

Ochoczo pędził na ratunek,
by piękną pa­nią móc po­tem zap­ro­sić na trunek. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 12 czerwca 2010, 12:57

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam