Myffa90, teksty z listopada 2010 roku

6 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

Za­pom­nienie biedotą mo­jej duszy. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 21 listopada 2010, 17:32

Chodź

Zwa­riuj­my razem
ubie­rzmy się
w sza­lone dziś
bez opamiętania

Ok­radnij­my ludzi
z uśmiechów
i pójdźmy siedzieć
za je­den dzień szczęścia

Bo ty­le nam trzeba
by przemoknąć
i suszyć się do
rzeczy­wis­tości jutra

I zwyczajnie
wspominać
o sza­lonym wczoraj
Tyl­ko chodź...

____________________________________
z se­rii auto­buso­wych "napisane w 5 minut" 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 19 listopada 2010, 10:45

Uliczne dźwięki i kilka obrazów

Gdzieś w sta­rej kamienicy
brzdęk bu­telek szklanych
nic, tyl­ko to się liczy
Płacz dzieciaków małych
Chu­dy wil­czur skamlający
o jedze­nie prosi
Akor­deon rzępolący
krzy­we dźwięki roznosi
Zagłusza je kosiarka
zna­nej fir­my Bosch
Nie słychać tylko
śpiewu kanarka
Za rogiem
pa­li się kosz
Tuż obok sta­re babska
w czer­wo­nych kabaretkach
Me­nelo­wi krwa­wią łapska
Na syg­na­le pędzi karetka
Strach za­mel­do­wał się na stałe,
ze zgrozą za rękę spaceruje
Ja nie by­wam tam wcale
bo... mnie on paraliżuje...

A spod śmietnika
puszcza mi oczko
miś z od­padniętym uchem...
Gaszę lampkę,
idę spać...

____________________
z se­rii śmietnik 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 17 listopada 2010, 15:54

Moja René

Od małego szkraba
Nie byłam łatwą istotką
Plułam Ci w twarz kaszką
Ro­biąc minkę słodką

Ty wszys­tkie tru­dy i znoje
Brałaś na swo­je barki
Miłość dzieliłaś na dwoje
Nie używając miarki

Cza­sem łzy cisnęły
do oczu się same
Mar­twiłaś się o mnie
Gdy wra­całam nad ranem

Doj­rzałam dziś do tego
Choć nie jes­tem wylewna
Kocham Cię Ma­muś
Bądź te­go pewna


________________________________
Nic nadzwyczaj­ne­go, przerymowane
do bólu, oso­bis­te i banalne.
Ale dzi­siej­sza da­ta jest dla mnie ważna.
Poz­dra­wiam cytatowiczów! 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 12 listopada 2010, 20:38

Dziś oprócz deszczu pożółkłych liści oraz kro­pel spa­dają wi­rujące ulot­ki gołych bab. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 8 listopada 2010, 12:54

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 6 listopada 2010, 17:44

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam