Myffa90, teksty z maja 2010 roku

26 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

Mo­men­ta­mi mam wrażenie, że po­win­nam cho­wać mózg na noc do lodówki. Po prze­budze­niu mam ta­kie nieświeże myśli. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 30 maja 2010, 14:16

Miłośni­cy czy­tania nig­dy nie zastąpią zwykłej ga­zety na rzecz ar­ty­kułów kom­pu­tero­wych. Choćby dla sa­mego po­ran­ne­go za­pachu far­by drukarskiej. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 29 maja 2010, 10:23

Jes­tem ob­serwa­torem te­go, co wiatr niesie ulicą. Zat­ra­cam się w ludzkich historiach. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 28 maja 2010, 13:25

Cza­sem mam ochotę spot­kać się z kimś, kto tyl­ko mnie wysłucha. Nie mu­si ro­zumieć, wys­tar­czy, że zacho­wa to dla siebie. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 27 maja 2010, 12:18

Za każdym światełkiem nadziei czai się od­dech niepo­wodze­nia, które ko­nie­cznie chce zdmuchnąć tę małą świeczuszkę. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 maja 2010, 00:17

Ma­lowa­na lala.

Na re­mon­tach znała się doskonale.
Dokład­nie nakładała ta­petę stale. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 24 maja 2010, 00:08

Viagra.

Tak pos­ta­wiła na no­gi dziadka,
Że nie oparła mu się żad­na dzierlatka. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 23 maja 2010, 23:34

Dewotka.

Księdzu do ucha trajkotała,
Ile za dnia jadła, a w no­cy spała. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 20 maja 2010, 00:04

Wys­tar­czy tar­gnąć się na swo­je życie, by być od­ważnym i za­razem naj­większym tchórzem. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 19 maja 2010, 00:03

W rocznicę po­daro­wał jej nieza­pomi­najkę i od­szedł. Czy te­go dnia mogła dos­tać gor­szy prezent? 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 maja 2010, 13:38

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam